NOTA LEGAL

FLOW CHECK BUSSEIG, SL, amb domicili social al carrer Cardenal Reig número 13, CP 08028 de Barcelona, i CIF número B-73.625.485., Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona TOM 42.574, FOLI 122, FULL B410.390, INSCRIPCIÓ 3 és el titular de la present pàgina.

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

1.1.) L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l'acceptació de totes i cadascuna de les presents Termes Legals, reservant-FLOW CHECK BUSSEIG, SL el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i / o Usuari, l'atenta lectura de les Condicions Legals d'ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'ha d'abstenir respecte a l'ús de la present pàgina web.

2. OBJECTE

2.1.) Per mitjà d'aquesta web es facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els 'continguts'), posats a la seva disposició. FLOW CHECK BUSSEIG, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis en ell disposats.

3. Condicions d'accés

3.1.) L'accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta no exigint-per tant als Usuaris el pertinent registre amb el conseqüent lliurament de les seves dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes.

3.2.) Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris s'obliguen a garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. FLOW CHECK BUSSEIG, SL donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de taller@flowcheck.es Política de Privadesa.

4. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ

4.1.) L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, els Termes Legals de el lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

4.2.) L'Usuari s'haurà d'abstenir de: 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de el lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic; 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de el lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de el lloc web, dels seus proveïdors o de tercers; 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, dels seus proveïdors o de tercers; 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, tercers proveïdors i altres usuaris; 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de FLOW CHECK BUSSEIG, SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts; 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts; 9. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: (a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació; (b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; (c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; (d) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (i) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor; (f) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic; (g) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a FLOW CHECK BUSSEIG, SL oa tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui fer; (h) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones; (i) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat; (j) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa no autoritzat prèviament de forma expressa i per escrit per part de Flow Check Submarinisme, SL

5.- RESPONSABILITATS

5.1.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

5.2.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris als presents Termes Legals.

5.3.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL posa a disposició dels Usuaris una adreça de correu electrònic taller@flowcheck.es perquè qualsevol contingut que pugui afectar l'activitat d'altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat. El correu electrònic enviat a aquests efectes haurà d'indicar en l'assumpte la referència "USUARI" contenint en el cos de la mateixa les següents dades de l'Usuari: Nom i Cognom, número de DNI i telèfon de contacte.

5.4.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l'control de FLOW CHECK BUSSEIG, SL; (II) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (III) Ús indegut o inadequat de les pàgines web de FLOW CHECK BUSSEIG, SL; (IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de FLOW CHECK BUSSEIG, SL es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el web.

5.5.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de l'web. Així mateix, FLOW CHECK BUSSEIG, SL queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de sol·licitud de pressupostos. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'usuari reclamat per FLOW CHECK BUSSEIG, SL, dels danys o perjudicis causats.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1.) L'Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, són propietat exclusiva de FLOW CHECK BUSSEIG, SL i / o de tercers, que té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. En cap cas l'accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per FLOW CHECK BUSSEIG, SL o el tercer titular dels drets afectats.

6.2.) Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. FLOW CHECK BUSSEIG, SL és titular o llicenciatari dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa la dita web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit , de la citada entitat.

6.3.) Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas FLOW CHECK BUSSEIG, SL l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

7.- PROTECCIÓ DE DADES

7.1.) Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, FLOW CHECK BUSSEIG, SL tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a això, l'usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Privadesa. que presenta la web.

8.-DURADA I ACABAMENT

8.1.) La prestació de servei de el present lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, FLOW CHECK BUSSEIG, SL podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis de l'portal. Quan sigui això possible, FLOW CHECK BUSSEIG, SL anunciarà la terminació o suspensió de la prestació de l'servei determinat.

9.-FORÇA MAJOR

9.1.) FLOW CHECK BUSSEIG, SL no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades de l'subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major.

10.- Llei aplicable i jurisdicció

10.1.) Els presents Termes Legals es regeixen per la llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.