CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ PARTICULARS

Les presents  Condicions Generals de Venda per a clients particulars constitueixen el Contracte aplicable a la venda oferta en la pàgina web de FLOW CHECK propietat de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L., amb domicili social al carrer Cardenal Reig número 13, CP 08028 de Barcelona, i CIF número B-73625485.1. OBJECTE

FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. prestarà al Client el Servei Tècnic Autoritzat de revisió d'instruments de busseig així com la venda del material que sigui sol·licitat.2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El Client sol·licitarà la venda o la prestació del servei mitjançant l'emplenament del formulari web lloc a la seva disposició en la present pàgina. Per a la remissió de la seva sol·licitud, deurà prèviament acceptar la Política de Privacitat, l'Avís Legal i les presents Condicions Generals de Venda i Contractació de Serveis.

Remès el formulari de sol·licitud, el Client rebrà un correu electrònic dins de les vint-i-quatre hores hàbils següents a la recepció de la sol·licitud, confirmant la recepció de l'acceptació.

El Client ha de notificar a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. qualsevol canvi en les seves dades. Per a corregir qualsevol error o modificar les dades facilitades a través del nostre formulari de sol·licitud de serveis, enviï'ns un correu electrònic a la direcciónadministracion@flowcheck.es , incloent en l'assumpte la referencia 'DADES MOD'.De conformitat amb el que s'estableix en l'article 27 de la Llei 34/2002, d'11 de juny, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. informa el Client que no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte, podent el Client accedir a les presents Condicions de Contractació de manera permanent a través de la present pàgina, emmagatzemar-les i reproduir-les. El contracte actual es formalitza en llengua espanyola. Si les presents Condicions de Contractació són accessibles en altres idiomes, en cas de contradicció, prevaldrà el que s'estableix en la versió espanyola.3. TARIFES I FORMA DE PAGAMENT

El Client abonarà a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. les quantitats pel Servei prestat segons les tarifes vigents que es detallen en www.flowcheck.es. Les tarifes inclouen I.V. A. El pagament es realitzarà a compte mitjançant transferència bancària al número de compte proporcionat per FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. una vegada sol·licitada la prestació del servei. Excepcionalment s'autoritzarà el pagament previ a l'enviament dels equips, el qual es realitzarà mitjançant transferència bancària o operació amb targeta de crèdit validada o plataforma de pagament autoritzada. Els equips que siguin retirats en botiga podran ser abonats al comptat en el moment de ser retirats o de realitzar la compra en botiga.

Totes les compres que es realitzin mitjançant encàrrec seran abonades íntegrament prèviament i pels mateixos mitjans descrits en el paràgraf anterior.

Les tarifes publicades en aquest lloc web tenen valor orientatiu, els preus amb valor contractual es remeten mitjançant pressupost per escrit o en la tarifa vigent de PVM disponible a la botiga física.4. DESPESES D'ENVIAMENT

Les despeses d'enviament, segons les tarifes vigents que es detallen en www.flowcheck.es, correran en tot cas per compte del client, sent l'empresa de transports qualsevol de les designades per FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. inclosos els relatius al període de garantia dels serveis prestats. Opcionalment, el client podrà sol·licitar la recollida dels seus equips per a revisar en les mateixes condicions que els enviaments.

Les despeses d'enviament en les vendes de material, quan n'hi hagués, seran a càrrec del comprador i es pressupostaran en el moment de la sol·licitud de pressupost o a petició del client, sent potestat de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. seleccionar l'empresa de transport a contractar.5. LLIURAMENT

Els instruments de busseig es consideraran lliurats quan hagin sortit de les nostres dependències. El Client, en el moment de recepció de l'instrument, quedarà obligat a examinar-lo per si aquest presenta algun mal o es troba incomplet, i en aquest cas haurà de comunicar-lo per escrit a l'agència de transports en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores des de la recepció.6. GARANTIA

Els treballs realitzats per FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. tindran garantia per tres (3) mesos. La garantia inclou la substitució de peces i la mà d'obra per defecte de fabricació de les peces o mal ajust d'aquestes. La garantia no inclou la substitució de peces per desgast natural, falta de manteniment, ús inadequat, cops o modificació o reparació per personal aliè a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L.

La garantia queda limitada a la substitució de la peça defectuosa i no al conjunt complet i, en qualsevol cas serà decisió de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. de la marca dipositària de la garantia la reparació de el  equip o la seva substitució per un nou.

Es cobrarà una quantitat estipulada en la tarifa per la gestió de qualsevol garantia d'equips que no hagin estat adquirits en FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. i que es cobraran al lliurament de l'equip.

La garantia no cobreix les despeses de recollida i/o enviament que seran sempre a compte del client.7. CANVIS I DEVOLUCIONS

No s'acceptaran canvis ni devolucions passats 10 dies de la data de compra. Per a realitzar qualsevol canvi o devolució serà imprescindible que el producte no hagi estat extret del seu embalatge original i que vagi acompanyat del tíquet de compra o factura. En el cas de productes que per la seva naturalesa exigeixen ser retirats de l'embolcall original (vestits per a confirmar la talla, per exemple), es quedarà a discreció de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. determinar si els articles desprecintados, o fora del seu embolcall, queden exclosos de la garantia.7. RESPONSABILITAT

El Client es responsabilitza pels treballs expressament sol·licitats. Si, una vegada revisats els instruments de busseig pel personal de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L., resultessin necessaris altres serveis diferents al sol·licitat, s'informarà d'això al Client, podent FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. exigir l'abonament del temps invertit per aquest personal amb motiu de la incorrecta sol·licitud del servei.8. DRET DE RESOLUCIÓ I DESESTIMIENTO

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 del Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, queda exclòs el dret de resolució per la naturalesa del contingut de la prestació de serveis objecte del contracte actual. En tot cas, i sense perjudici de l'anterior, el Client renuncia expressament al dret de resolució del contracte actual. Així mateix, les parts acorden que FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. iniciï els treballs sol·licitats amb anterioritat al període de set (7) dies des de la recepció de la sol·licitud de la prestació del servei, per la qual cosa, de conformitat amb l'article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no resultarà d'aplicació el dret de desistiment per part del Client.9. QUEIXES I RECLAMACIONS

El Client podrà presentar les seves queixes i reclamacions a través de l'adreça de correu electrònic administracion@flowcheck.es, o mitjançant carta dirigida a FLOW CHECK BUSSEIG, S.L., carrer Cardenal Reig 13, 08028 de Barcelona. El correu electrònic o la carta remesa a aquest efecte haurà d'indicar en l'assumpte la referencia 'RECLAMACIÓ' contenint en el cos del mateix les següents dades: Nom i Cognoms de l'Usuari, número de D.N.I. i telèfon de contacte, número de factura i número de certificat de treballs realitzats sobre el qual es presenta la reclamació. Haurà de constar, així mateix, una descripció de la causa que motiva la reclamació i especificar el ben reclamat.

FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. resoldrà la reclamació en un període no superior a 3 mesos, podent acudir el client a l'administració de consum competent en cas de no resultar de conformitat aquesta resolució.10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals proporcionades pel Client seran inclosos en un fitxer/s degudament inscrit/s en el RGPD, titularitat de FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. Els camps del formulari amb asterisc () són obligatoris i la seva falta de resposta suposarà la impossibilitat de dur a terme la seva petició. FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. permet als usuaris corregir o modificar la informació subministrada o informar sobre problemes amb la pàgina web. Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades. Les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud de prestació de serveis, gestionar la relació contractual, així com per a l'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació comercial i publicitària sobre els nostres productes i serveis, tret que expressament s'hagi oposat a això, o ho comuniqui en l'adreça de correu electrònic administracion@flowcheck.es, o mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de l'entitat situat en carrer Cardenal Reig 13, 08028 Barcelona. El correu electrònic o la carta remesa a aquest efecte haurà d'indicar en l'assumpte la referencia 'DADES LOPD'.11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El contracte actual es regeix per la llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.