CONDICIONS GENERALS DE VENDA PER A CLIENTS PARTICULARS.

 

 

 

Les presents condicions generals de venda per a clients particulars constitueixen el Contracte aplicable a la venda de porducos i serveis oferta tant per a la venda directa en botiga física com per a les vendes que es realitzen a través de la pàgina web de FLOW CHECK propietat de FLOW CHECK BUSSEIG , SL, amb domicili social al carrer Cardenal Reig número 13, CP 08028 de Barcelona, i CIF número B-73.625.485.

1. OBJECTE

FLOW CHECK BUSSEIG, SL prestarà a l'Client el Servei Tècnic Autoritzat de revisió d'instruments de busseig, així com la venda de l'material que sigui sol·licitat.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El Client ha de sol·licitar la venda o la prestació de servei mitjançant l'emplenament del formulari web posat a la seva disposició en la present pàgina. Per a la tramesa de la vostra sol·licitud, prèviament acceptar la Política de Privacitat, l'Avís Legal i les presents Condicions Generals de Venda i Contractació de Serveis.

Remés el formulari de sol·licitud, el Client rebrà un correu electrònic dins de les vint hores hàbils següents a la recepció de la sol·licitud, confirmant la recepció de l'acceptació.

El Client ha de notificar a FLOW CHECK BUSSEIG, SL qualsevol canvi en les seves dades. Per corregir qualsevol error o modificar les dades facilitades a través del nostre formulari de sol·licitud de serveis, envieu-nos un correu electrònic a l'adreça administracion@flowcheck.es, incloent en l'assumpte la referència 'DADES MOD'. De conformitat amb el que estableix l'article 27 de la Llei 34/2002, de 11 de juny, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FLOW CHECK BUSSEIG, SL informa el Client que no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte, podent el Client accedir a les presents condicions de contractació de manera permanent a través de la present pàgina, emmagatzemar-les i reproduir-les. Aquest contracte es formalitza en llengua espanyola. Si les presents condicions de contractació són accessibles a altres idiomes, en cas de contradicció, prevaldrà l'establert en la versió espanyola.

3. TARIFES I FORMA DE PAGAMENT

El Client abonarà a FLOW CHECK BUSSEIG, SL les quantitats pel Servei prestat segons les tarifes que es detallin a la secció "BOTIGA" a la pàgina www.flowcheck.es. Les tarifes inclouen el cobrament de l'IVA El pagament es realitzarà per anticipat mitjançant transferència bancària al número de compte proporcionat per FLOW CHECK BUSSEIG, SL un cop sol·licitada la prestació de servei o compri d'articles. Excepcionalment s'autoritzarà el pagament previ a l'enviament dels equips, el qual es realitzarà mitjançant transferència bancària o operació amb targeta de crèdit validada o plataforma de pagament autoritzada. Els equips que siguin recollits a la botiga física podran ser abonats a l'comptat en el moment de ser retirats o de realitzar la compra a botiga.

Totes les compres d'articles, excepte la contractació de serveis, que es realitzin mitjançant encàrrec seran abonades en la seva totalitat prèviament i pels mateixos mitjans descrits en el paràgraf anterior.

Les tarifes publicades en aquest lloc web tenen valor contractual excepte error d'edició o que es detecti manipulació externa i / o malintencionada contra el lloc web www.flowcheck.es. FLOW CHECK BUSSEIG, SL es reserva el dret de realitzar pressupost previ i sol·licitar acceptació d'ell mateix en la contractació d'alguns serveis, podent sol·licitar el pagament previ d'una part o la totalitat dels serveis, els pressupostos es remetran mitjançant correu electrònic o es lliuraran físicament en botiga.

4. DESPESES D'ENVIAMENT

Les despeses d'enviament, segons les tarifes de paqueteria que es detallen en www.flowcheck.es, correran en tot cas per compte de client, sent l'empresa de transports qualsevol de les designades per FLOW CHECK BUSSEIG, SL inclosos els relatius a el període de garantia dels serveis prestats. Opcionalment, el client podrà sol·licitar la recollida dels seus equips per revisar en les mateixes condicions que els enviaments. Els preus mostrats a la pàgina web de FLOW CHECK BUSSEIG, SL són orientatius i poden variar en funció de l'pes de l'paquet i / o el volum de la mateixa. FLOW CHECK BUSSEIG, SL no té l'obligació d'informar el client de l'increment de el cost en les recollides d'equips, i és responsabilitat de el client conèixer el pes i volum dels equips enviats. Les despeses d'enviament en les vendes de material, quan n'hi ha, seran a càrrec de l'comprador i es pressupostaran en el moment de la sol·licitud de pressupost oa petició de client, sent potestat d'FLOW CHECK BUSSEIG, SL seleccionar l'empresa de transport a contractar .

5. LLIURAMENT I TERMINIS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

Els equips de busseig, tant en contractació de serveis com en compra d'articles, es consideraran entregats quan hagin sortit de les nostres dependències. El Client, en el moment de recepció de l'instrument, quedarà obligat a examinar per si aquest presenta algun dany o es troba incomplet, en aquest cas ha de comunicar per escrit a l'agència de transports en el termini màxim de vint (24) hores des de la recepció.

6. RENÚNCIA A LA TITULARITAT DELS EQUIPS DIPOSITATS

Els clients que no recollissin els seus equips en un període no inferior a tres mesos, un cop finalitzats els treballs en aquests, o, un cop informats que poden passar a recollir-los, declaren expressament la seva renúncia a la titularitat d'aquests, en els casos en que la factura pels serveis no hagi estat abonada o que no s'hagués generat factura per haver realitzat un servei en garantia o sense cost. Els equips que, un cop abonada la factura pels serveis o treballs realitzats, no siguin retirats pels seus propietaris, o persona autoritzada per aquests, quedaran en dipòsit durant un any, havent d'abonar el sol·licitant de el servei o propietari de l'equip el cost de l'servei de GUARDA EQUIPS establert en les tarifes de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, si passat un any de temps el client no passés a recollir l'equip, previ pagament de la factura corresponent, s'entendrà que renuncia a la titularitat de la mateixa, passant aquesta titularitat a FLOW CHECK BUSSEIG, SL

7. GARANTIA

Els treballs realitzats per FLOW CHECK BUSSEIG, SL tindran garantia per tres (3) mesos. La garantia inclou la substitució de peces i la mà d'obra per defecte de fabricació de les peces o mal ajust d'aquestes. La garantia no inclou la substitució de peces per desgast natural, manca de manteniment, ús inadequat, cops o modificació o reparació per personal aliè a FLOW CHECK BUSSEIG, SL, tampoc es considerarà cobert per garantia qualsevol incidència que pogués sorgir en un equip i que no tingui relació amb els treballs realitzats, com ara fallada d'un sensor d'un ordinador de busseig dins de el període de garantia sobre una substitució de bateria, aquests danys es consideren produïts per desgast de l'equip i la seva aparició és aleatòria. Les bateries substituïdes no entren dins de la garantia. La garantia queda limitada a la substitució de la peça defectuosa i no a el conjunt complet i, en qualsevol cas, serà decisió de FLOW CHECK BUSSEIG, SL o de la marca dipositària de la garantia, la reparació de l'equip o la substitució per un de nou. La gestió de qualsevol garantia d'equips que no hagin estat adquirits en FLOW CHECK BUSSEIG, SL tindrà un cost associat que es cobrarà en el moment de l'entrega de l'equip per part de client, aquest pagament cobreix únicament les gestions administratives realitzades amb el dipositari de la garantia, la resolució de la mateixa és aliena a FLOW CHECK BUSSEIG, SL

La garantia no cobreix les despeses de recollida i / o enviament que seran sempre a compte de client.

8. CANVIS I DEVOLUCIONS

No s'acceptaran canvis ni devolucions passats 10 dies de la data de compra. Per realitzar qualsevol canvi o devolució serà imprescindible que el producte no hagi estat extret del seu embalatge original i que vagi acompanyat de el tiquet de compra o factura. En el cas de productes que per la seva naturalesa exigeixen ser retirats de l'embolcall original (vestits per confirmar la talla, per exemple), quedarà a discreció de FLOW CHECK BUSSEIG, SL acceptar o no els canvis o devolucions dels articles desprecintats, o fora de el seu embolcall. Els canvis d'un article adquirit durant rebaixes o ofertes puntuals tenen el valor de l'article retornat, i el client d'abonar la diferència de preu si l'article canviat té un valor superior.

9. RESPONSABILITAT

El Client es responsabilitza pels treballs expressament sol·licitats. Si, un cop revisats els instruments de busseig pel personal de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, resultessin necessaris altres serveis diferents a l'sol·licitat, se n'ha d'informar a l'Client, podent FLOW CHECK BUSSEIG, SL exigir l'abonament de el temps invertit per l'esmentat personal amb motiu de la incorrecta sol·licitud d'el servei.

10. DRET DE RESOLUCIÓ I DESISTIMENT

De conformitat amb el que estableix l'article 4 de Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, queda exclòs el dret de resolució per la naturalesa de l'contingut de la prestació de serveis objecte d'aquest Contracte. En tot cas, i sense perjudici de l'anterior, el Client renuncia expressament a el dret de resolució de el present Contracte. Així mateix, les parts acorden que FLOW CHECK BUSSEIG, SL iniciï els treballs sol·licitats amb anterioritat a el període de set (7) dies des de la recepció de la sol·licitud de la prestació de servei, de manera que, de conformitat amb l'article 102 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, no és aplicable el dret de desistiment per part de l'Client.

11. QUEIXES I RECLAMACIONS

El Client podrà presentar les seves queixes i reclamacions a través de l'adreça de correu electrònic administracion@flowcheck.es, o mitjançant carta dirigida a FLOW CHECK BUSSEIG, SL, carrer Cardenal Reig 13, 08028 de Barcelona. El correu electrònic o la carta remesa a aquests efectes haurà d'indicar en l'assumpte la referència 'RECLAMACIÓ' contenint en el cos de la mateixa les següents dades: Nom i cognoms de l'Usuari, número de DNI i telèfon de contacte, número de factura i nombre de certificat de treballs realitzats sobre el qual es presenta la reclamació. Haurà de constar, així mateix, una descripció de la causa que motiva la reclamació i especificar el bé reclamat.

FLOW CHECK BUSSEIG, SL resoldrà la reclamació en un període no superior a 3 mesos, podent acudir el client a l'administració de consum competent en cas de no resultar de conformitat dita resolució. Existeixen en botiga fulls oficials de reclamació a disposició dels clients.

12. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals proporcionades pel Client seran incloses en un fitxer / s degudament inscrit / s en el RGPD, titularitat de FLOW CHECK BUSSEIG, SL Els camps del formulari amb asterisc (*) són obligatoris i la seva falta de resposta suposarà la impossibilitat de portar a terme la seva petició. FLOW CHECK BUSSEIG, SL permet als usuaris corregir o modificar la informació subministrada o informar sobre problemes amb la pàgina web. Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades. Les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud de prestació de serveis, gestionar la relació contractual, així com per a l'enviament, per mitjans tradicionals i / o electrònics, d'informació comercial i publicitària sobre els nostres productes i serveis, tret que expressament s'hagi oposat a això, o ho comuniqui a l'adreça de correu electrònic administracion@flowcheck.es, o mitjançant comunicació escrita dirigida a el domicili de l'entitat situat en carrer Cardenal Reig 13, 08028 Barcelona. El correu electrònic o la carta remesa a aquests efectes haurà d'indicar en l'assumpte la referència 'DADES LOPD'.

 

 

 

13. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

14. PERÍODE D'APLICACIÓ

Aquestes condicions generals de venda són vàlides a partir de l'01/01/2020, anul·lant quals vulgui altres que existissin anteriorment, i tindran validesa indefinida, o, fins que siguin modificades per FLOW CHECK BUSSEIG, SL i publicades en el seu lloc web.

Barcelona, 20 de desembre de 2019

CEO de FLOW CHECK BUSSEIG, SL

 

                      

Signat .: Ricardo J. Díaz