CONSENTIMENT EXPLÍCIT REGISTRE OFICIAL TÈCNICS SCUBAPRO

En nom a complir el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), S'INFORMA:

 

  • Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari és FLOW CHECK BUSSEIG, SL

 

  • Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.

 

  • Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el seu previ consentiment, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els que fos requerit per conducte oficial i per escrit per l'autoritat judicial o Polical.

 

  • Un cop finalitzada la relació entre l'empresa i vostè les dades seran arxivats i conservats, durant un període temps mínim de 5 anys, i després va seguirà arxivat o, si no seran eliminats íntegrament dels nostres fitxers prèvia petició per escrit. Manifest meu consentiment.

 

  • Les dades que faciliti seran incloses en el Tractament denominat Clients de FLOW CHECK BUSSEIG, SL, amb la finalitat de gestió de l'servei prestat, emissió de factures, contacte i totes les gestions relacionades amb el present registre. Manifest meu consentiment.

 

  • També se m'ha informat de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a FLOW CHECK BUSSEIG, SL amb domicili al carrer Cardenal Reig 13, 08028 de Barcelona.

 

  • Les dades personals seran cedides per FLOW CHECK BUSSEIG, SL a SCUBAPRO ESPANYA, SA i les entitats que presten serveis a la mateixa. Manifest meu consentiment.

 

 

A Barcelona, a 2 gener 2020