POLÍTICA DE QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL

L'activitat que FLOW CHECK BUSSEIG, S.L. conformes a la qualitat exigida segons les Normes Internacional ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 és:
Reparació i Manteniment de material i equips de busseig.
Comercialització de materials, accessoris i recanvis d'equips de busseig.
Gestió i impartició de cursos i seminaris de formació de tècnics autoritzats de manteniment d'equips i instrumentació de busseig.
La declaració de Política emesa per la direcció recull com a principals punts d'actuació:
Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i en col·laboració estreta amb els nostres proveïdors i altres parts interessades, realitzant per a això l'avaluació i aplicació d'aquests requisits.
En les línies estratègiques definides per la nostra adreça, i que són: tenir el client satisfet, garantir la seva seguretat i salut, optimitzar els recursos productius, consolidar la nostra posició en el mercat, obtenir la màxima rendibilitat per als nostres accionistes i treballar amb un equip humà preparat i competent a tots els nivells; hem determinat els objectius de l'empresa que hem difós en tots els nivells de la nostra estructura.
Implantar-los indicadors de Qualitat i Gestió Ambiental, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés d'aquests, de manera que permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell  desitjat pels nostres clients.
Aplicar processos que redueixin l'impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l'impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
Adquirir el compromís de protegir el medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i la reducció de la producció de residus per a conservar els recursos.
Fomentar l'ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d'afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors, clients  i altres parts interessades.
Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades incloent les ambientals.
Fomentar i aconseguir l'ambient estimulant i motivador de tots els membres de l'empresa.
La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.
La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.