CONDICIONS GENERALS PER A SEMINARIS DE FORMACIÓ DE TÈCNICS SCUBAPRO ESPANYA.

Les presents Condicions Generals per a Seminaris de Formació de Tècnics SCUBAPRO Espanya constitueixen el Contracte aplicable a la de serveis formatius oferts per FLOW CHECK BUSSEIG, SL, d'ara endavant FLOW CHECK, amb domicili social al carrer Cardenal Reig número 13, CP 08028 de Barcelona, i CIF B-73625485 i els clients professionals que a elles s'adhereixin mitjançant l'acceptació electrònica de el present document a través del formulari d'adhesió.

  1. OBJECTE

Establir una regulació dins de el marc legal vigent que estableixi els procediments i canals que regiran la relació comercial entre FLOW CHECK i els clients professionals adscrits, així com les condicions de pagament.

  1. CONDICIONS D'ADHESIÓ

Els assistents als seminaris de formació hauran de ser treballadors contractats a jornada completa en qualsevol dels distribuïdors autoritzats o centres de busseig SEA. Per la seva adhesió, el responsable de l'empresa haurà d'omplir el formulari d'adhesió, acceptar aquestes condicions generals i omplir el consentiment informat, així com la política de protecció de dades de FLOW CHECK.

Per assistir a un seminari de formació NIVELL 2 serà necessari acreditar haver realitzat un seminari de formació oficial SCUBAPRO en els 2 anys immediatament anteriors a la data de realització de l'seminari que sol·liciti. L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de l'certificat original, o, en absència d'aquest certificat, si el Responsable Comercial de SCUBAPRO així ho comunica per escrit.

El responsable de l'empresa que sol·licita el seminari de formació serà, conseqüentment, responsable de qualsevol irregularitat o falsedat en la documentació aportada, i es pot perdre la persona o persones per ell inscrites, el dret a realitzar el seminari de formació, independentment de les responsabilitats legals que es poguessin derivar per aquests fets. En cap cas FLOW CHECK o SCUBAPRO seran responsables per qualsevol incompliment d'aquestes condicions, podent ambdues exercir els seus drets de reclamació en cas de perjudici per a elles.

La inscripció als seminaris de formació serà confirmada en el moment en què les empreses satisfacin l'import de la mateixa, la mera presentació de l'formulari electrònic d'adhesió no garanteix la plaça fins que no s'han verificat els 3 passos, cumplimetar el formulari, acceptació de les condicions i de el consentiment informat, i pagament de el cost de seminari. La factura dels cursos es tramitarà a nom de l'empresa que té la condició de Distribuïdor Autoritzat o Centre de Busseig SIGUI, no es realitzaran factures a particulars a excepció de les persones físiques en Règim d'Autònoms que ostentin la condició de Distribuïdor Autoritzat o Centre SEA.

  1. REQUISITS TÈCNICS

Les empreses participants en els seminaris de formació hauran d'estar en possessió d'un joc complet d'eines el qual poden adquirir a través del SCUBAPRO França contactant amb el servei d'atenció telefònica al número gratuït 900 993 316, o bé, sol·licitar-ho directament a l'Responsable Comercial d'SCUBAPRO a Espanya. Els assistents que no disposin de les eines necessàries no seran admesos, perdent qualsevol dret a reemborsament de l'import pagat.

  1. MODIFICACIÓ DE DADES DE CLIENT

El Client ha de notificar a FLOW CHECK BUSSEIG, SL qualsevol canvi en les seves dades. Per corregir qualsevol error o modificar les dades facilitades a través del nostre formulari de sol·licitud de serveis, envieu-nos un correu electrònic a l'adreça administracion@flowcheck.es, incloent en l'assumpte la referència "MODIFICACIÓ DE DADES PRO".

  1. PROCEDIMENT DE CANCEL·LACIÓ

L'assistent inscrit que, pel motiu que fos, no pogués assistir a al seminari de formació tindrà dret a el reemborsament total o parcial de l'preu de l'seminari segons les següents condicions:

-En cas de comunicar la renúncia a el seminari amb 21 o més dies naturals abans de l'inici de la mateixa es reemborsarà la totalitat de l'import pagat.

-En cas de comunicar la renúncia a el seminari entre 16 i 20 dies naturals abans de l'inici de la mateixa es reemborsarà el cinquanta per cent de l'import pagat.

-En cas de comunicar la renúncia a el seminari amb 15 o menys dies naturals abans de l'inici de la mateixa no es reemborsarà l'import pagat.

La renúncia a la plaça en un seminari de formació s'ha de fer per escrit via correu electrònic a seminars@flowcheck.es indicant en l'assumpte "baixa seminari SCUBAPRO", en cas que el correu s'enviï fora de l'horari comercial de FLOW CHECK, es considerarà com a data d'entrada el següent dia hàbil.

  1. AVALUACIÓ DELS SEMINARIS

FLOW CHECK és l'empresa que certifica per SCUBAPRO Espanya la capacitació de les persones que realitzin els seminaris de formació. FLOW CHECK podrà realitzar una prova per tal d'avaluar la capacitació de qualsevol dels assistents a l'seminari en el cas que s'observin dificultats per aconseguir els objectius de seminari. En el cas que alguna de les persones assistents no aconseguís assolir els objectius se li certificaria la seva assistència a el seminari però no la capacitació per realitzar treballs de manteniment d'equips SCUBAPRO. Serà requisit imprescindible assistir presencialment a la totalitat d'hores de seminari de formació, els assistents hauran de signar un full d'assistència cada vegada que iniciïn i finalitzin una sessió de seminari, és a dir en les entrades i sortides a l'inici, pausa de l'esmorzar i sortida. El compliment de l'assistència presencial és necessària per a realitzar el certificat de capacitació.

  1. MANUALS DE FORMACIÓ

Els manuals de formació utilitzats durant els seminaris es troben protegits per Drets d'Autor i està expressament prohibida la seva reproducció o còpia per qualsevol mitjà així com la difusió dels continguts.

Durant els seminaris de formació no està permès fer fotografies o vídeos de les instal·lacions de FLOW CHECK, no així a l'aula de formació, on es permetrà fer fotografies. L'ús de telèfons mòbils durant la realització dels seminaris de formació és una falta de respecte per a la resta d'assistents i per a la persona que l'imparteix, de manera que es limitarà el seu ús als descansos establerts.

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest contracte es regeix per la llei espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Barcelona, 2 de gener de 2020

El Gerent de Flow Check Busseig, SL Ricardo J. Díaz